Logo ZSP1 w Leżajsku - Portret Mikołaja Kopernika w niebieskim okręgu i na okręgu żółte koło

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sp1.lezajsk.pl/

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Leżajsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Leżajsku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-11-30.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-20.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-09.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: UVERTIS Piotr Bąk.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej – https://sp1.lezajsk.pl/wp-content/uploads/raport_audyt_dostepnosci_cyfrowej_zsp1_lezajsk.pdf

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-20.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Wójtowicz, zsp1@miastolezajsk.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 2420033 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Leżajsku

Grunwaldzka 1
37-300 Leżajsk

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się z tylu budynku dydaktycznego siedziby Zespołu, wjazd bramą od ulicy Szkolnej.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Wejście główne znajduje się w środkowej części frontowej strony budynku, przy ul. Grunwaldzkiej.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 200 centymetrów.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.
 • Bezpośrednio z ul. Grunwaldzkiej można wjechać wózkiem na chodnik (wyprofilowany), następnie okrążając budynek od prawej strony wjechać windą z tyłu budynku do środka. Preferowane: wjazd bezpośrednio z parkingu za szkołą i wejście drzwiami lub wjazd windą.

Przestrzeń za wejściem

 • Na prawo od wejścia, tuż przy drzwiach znajduje się recepcja. Hol ma kształt kwadratu, a pod ścianami znajdują się ławki. Korytarz prowadzący do dalszych części budynku znajduje się obok recepcji po prawej stronie. Po lewej stronie znajduje się wejście do toalety dla osób na wózkach, a dalej schody na I piętro (sekretariat, dyrektor, pedagog).
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się w recepcji przy głównym wejściu

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Ciąg schodów składa się z 26 stopni.
 • Stopień ma wysokość 13 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo

Winda

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie
 • Winda znajduje się poza budynkiem
 • Z tyłu budynku, wjazd od ul. Szkolnej.
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille’a.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • Oznaczenia są kontrastowe.
 • Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 90 centymetrów.
 • W windzie są komunikaty głosowe.
 • W razie problemów – zadzwoń do obsługi na numer telefonu: 172420033 lub użyj przycisku alarmowego w windzie.

Pomieszczenia

 • Około 80% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Łazienka znajduje się na parterze budynku głównego na lewo od wejścia głównego.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Scroll to Top